گواهینامه ها

محصولات شرکت مورد استفاده جهت بسته بندی نیمه جامدات صنایع آرایشی، بهداشتی، غذایی و دارویی می باشد، دارای گواهینامه استاندارد اجباری به شماره 7611705853 از سازمان ملی استاندارد و پروانه ساخت برای تیوب درز دار لمینت به شماره 11501/38 و پروانه ساخت برای تیوب پلاستیکی به شماره 11581/38 از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند. آزمایشگاه شرکت محب قزوین با استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاه بر طبق استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025:2005 از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران NACI در سال 1389 به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد نسبت به تست ویژگیهای محصول بر طبق استاندارد ISIRI 5938 و BS7379 و تسـت مواد اولیـه مصرفی بر طبق اسـتانداردهای ISO 1133 و ISO 1183 نموده تا از کیفیت محصول تولید شده اطمینان حاصل شود. با توجه به استمرار همکاری آزمایشگاه محب قزوین با سازمان ملی استاندارد و نگهداری سطح کیفیت محصولات در وضعیت مناسب و رعایت موازین اعلام شده جهت سیستمهای مدیریتی، شرکت محب قزوین در سال 92 به عنوان یکی از 22 واحد نمونه اداره استاندارد در سطح کشور شده و موفق به اخذ جایزه گردید. همچنین در سطح استان قزوین نیز به عنوان واحد نمونه استان انتخاب گردید.

شرکت محب قزوین در راستای توسعه محصولات و بهبود سیستمهای موجود اقدام به تاسیس واحد تحقیق و توسعه نموده و در سال 1391 موفق به دریافت پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنایع و معادن گردید. این شرکت در راستای بهبود مستمر کیفیت محصولات تولیدی و ارتقاء وضعیت سلامت پرسنل و احترام به محیط زیست، موفق به استمرار سیستمهای مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 از سال 85 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و سیستم مدیریت محیط زیست بر اساس استانداردهای ISO 18001:2007 و ISO 14001:2004 از سال 88 و اخذ گواهینامه از شرکت BUREA VERITAS فرانسه و اخذ گواهینامه سیستمهای فوق از شرکت SGS سوییس از سال 92 شده است.